Klachtenregeling

Het melden van een zorg of het indienen van een klacht

In een organisatie waar veel mensen werken worden fouten gemaakt. De scholen van de SKVOB e.o. streven ernaar die fouten te herstellen op de plek waar zij zijn gemaakt. Meestal lukt dat, maar soms niet. Het kan zijn dat medewerkers, ouders of leerlingen een klacht willen indienen of een zorg willen uitspreken. Het is belangrijk dat zij weten waar zij dan terecht kunnen. Daarom verplicht de overheid  scholen om een aantal regelingen toe te passen of zelf te ontwerpen. Bij verschillende situaties horen verschillende regelingen.

Stroomschema
Voor de SKVOB e.o.-scholen gelden de volgende regelingen:

a. Algemene klachtenregeling
Deze regeling is bedoeld voor klacht van algemene aard. Anders gezegd: voor klachten die niet vallen onder een van de overige regelingen. 
Algemene klachtenregeling

b. Beroepsmogelijkheid tegen maatregelen van de directeur n.a.v. onregelmatigheden tijdens SE of CE
Bij onregelmatigheden tijdens het school- of centraal examen kan de rector een maatregel nemen tegen de examenkandidaat (zie examenreglement van de betrokken school). Tegen deze maatregel kan de kandidaat in beroep gaan. Reglement Commissie van Beroep voor de Examens binnen SKVOB.

c. Klacht over seksuele intimidatie bij externe vertrouwenspersoon, vertrouwensinpsecteur of externe klachtencommissie
Gelet op ernst van de zaak bestaat er een speciale regeling m.b.t. klachten over seksuele intimidatie en agressie. Bijzonder is dat de afhandeling van de klacht buiten de schoolorganisatie plaatsvindt.

d. Klacht n.a.v. de Code Goed Bestuur
De scholen van de SKVOB e.o. hebben de Code Goed Bestuur onderschreven. Dat betekent dat zij garanderen dat zij verantwoord omgaan met de beleidsruimte die zij krijgen en zich maximaal inspannen om hun zorgplichten te vervullen. 
Reglement klachtencommissie code goed bestuur. Code goed onderwijsbestuur VO-raad.

e. Regeling vermoeden van een misstand
Deze regeling vervangt de oude zgn. Klokkenluidersregeling. Regeling melding misstand VO

Als u twijfelt waar u uw klacht kunt indienen kunt u contact opnemen met mevr. Harrison (Servicebureau SKVOB), tel. 076-5141405; email:
rianne.harrison@skvob.nl


SKVOB e.o. | Van Riebeecklaan 2 4818 EB Breda | Postbus 4669 4803 ER Breda | Tel.: (076) 514 14 05 | info@skvob.nl