GMR

De Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o. heeft een gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad(GMR), waar personeel, ouders en leerlingen respectievelijk zijn

vertegenwoordigd.

Binnen de Stichting is aan elke school met een Basis Registratie Informatie Nummer een MR

verbonden. De MR-en bestaan uit het volgende aantal leden: 


School  Personeel  Ouders  Leerlingen 
 Gymnasium Juvenaat   4  2   2 
 Newmancollege   6  3   3 
 Sint-Oelbertgymnasium   4  2   2 
 Onze Lieve Vrouwelyceum   6  3   3 
 Scholengemeenschap Breda   12  6   6 

Scholengemeenschap Breda heeft 3 units met in totaal 8 vestigingen:
Scholengroep Tessenderlandt: Christoffel, De La Salle, Tessenderlandt VRL.
Mencia de Mendoza: Mencia de Mendoza Lyceum, Mencia Sandrode.
De Campus: Markenhage, Michaël College, Orion Lyceum.
Elke unit heeft zijn eigen deelraad.

De GMR is vervolgens als volgt samengesteld:
7 leden onderwijzend personeel (OP); dit is per school/unit één OP-er
2 leden onderwijsondersteunend personeel (OOP); één werkzaam bij SG Breda en één vanuit de
overige scholen
7 leden vanuit de ouders; dit is per school/unit één ouder.
2 leden vanuit de leerlingen uit de diverse (deel)raden; één vanuit SG Breda en één vanuit de overige
scholen

Dat maakt totaal 18 leden. De vertegenwoordigers worden voorgedragen vanuit de onderliggende
(deel)raden. Zij voeren met elkaar, met het College van Bestuur en met de Raad van Toezicht
regelmatig overleg in het belang van het goed functioneren van de scholen in al haar doelstellingen.

De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar. Eventueel bezoek graag vooraf aanvragen
via de secretaris. Notulen zijn op te vragen via de secretaris van de GMR.

De voorzitter van de GMR is de heer Léon Stultiëns. De secretaris is mevrouw Franca Raesen-Krijnen.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is bereikbaar via de secretaris:
Postadres: Postbus 212, 4900 AE Oosterhout
Mailadres: f.raesen@oelbert.nl

De GMR-vergaderdata van 2020-2021 zijn:
28-09-2020
08-12-2020
03-03-2021
29-04-2021
15-07-2021 

 


SKVOB e.o. | Van Riebeecklaan 2 4818 EB Breda | Postbus 4669 4803 ER Breda | Tel.: (076) 514 14 05 | info@skvob.nl